POLITYKA PRYWATNOŚCI    

 

§1 Postanowienia ogólne  

1.  Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

2.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Surf Chata Łukasz Damasiewicz z siedzibą w Koźminie Wlkp, ul. Kościelna 9, 63-720 Koźmin Wlkp., NIP: 6211080269, REGON: 250630865; adres e-mail: info@surfchata.pl, telefon: +48 502613853.

3.  Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem są oferowane przez administratora produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

   

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych  

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;

b) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych, o ile Klient  wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną od Surf  Chata Łukasz Damasiewicz, ul. Kościelna 9, 63-720 Koźmin Wlkp.  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie celach realizacji umowy polegającej na dostarczaniu Newslettera. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć  wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na info@surfchata.pl lub usunięcie swojego adresu w module Newslettera poprzez funkcję "Wypisz się z Newslettera" ;

c) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

       a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a;

       b) art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. b – c

.

§3 Profilowanie  

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.   Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.  

 

§4 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich  

1. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom działającym na jego zlecenie tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom realizującym dostawy zamówionych w Sklepie internetowym prowadzonym przez administratora produktów, podmiotom świadczącym dla administratora usługi księgowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom i doradcom administratora, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony administratora przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez administratora roszczeń.

Jeżeli Klient zdecyduje się na dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotów obsługujących płatności elektroniczne administrator udostępni temu podmiotowi w celu realizacji płatności dane osobowe Klienta obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu oraz  identyfikator Klienta przypisany mu przez podmiot obsługujący płatności
.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych  

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe  bez ograniczenia czasowego w celu realizacji programu lojalnościowego i ofert specjalnych dla stałych klientów.

2. Dane są usuwane bezzwłocznie  w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia o ile nie będą tego zabraniały inne przepisy prawa.

Dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości minimalny okres przechowywania wynosi 5 lat.


  §5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

§6 Polityka „Cookies”  

1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się ze Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej i umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące ze Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.

4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.      §7 Informacje techniczne

Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Obowiązuje od 25 maja 2018 roku.